• Algemeen nummer
    015 42 43 44

Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van interactie, met inbegrip maar niet uitsluitend communicatie, offerte, bestelling en factuur, tussen de opdrachtgever en Repas Catering en/of haar partners. Interactie tussen partijen impliceert uitdrukkelijk de aanvaarding door de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van Repas Catering. De opdrachtgever verbindt zich ertoe af te zien van eventuele bestaande eigen algemene voorwaarden.

Prijs, offerte en voorschot

Elke offerte van Repas Normal heeft een vervaldatum van 30 kalenderdagen. Vermelde bedragen op offertes zijn steeds exclusief btw. Een offerte is voorwaardelijk bindend na ontvangst van een door de opdrachtgever voor akkoord ondertekende kopij van de offerte in kwestie, of na bevestiging door de opdrachtgever voor akkoord per elektronische post. Een offerte is volledig bindend en wordt beschouwd als een bestelbon na betaling van het reservatievoorschot, dit ten belope van 250 euro voor bedragen lager dan 1500 euro btw exclusief, of ten belope van 750 euro voor bedragen van meer dan 1500 euro btw exclusief. Definitieve bevestiging van het menu, dranken, receptiekeuze en/of supplementaire goederen en diensten gebeuren uiterlijk 21 kalenderdagen voor datum van de activiteit. Op basis hiervan wordt een voorschotfactuur gemaakt ten belope van 50% van het totale offertebedrag, verminderd met het reservatievoorschot. Betaling van deze voorschotfactuur concludeert finaal de verbintenis tussen opdrachtgever en Repas Normal.

Wijzigingen

Wijzigingen op vraag van de opdrachtgever, afwijkend van de oorspronkelijke offerte met betrekking tot menu, aantallen en/of diverse goederen en diensten worden onder voorbehoud verrekend op de eindfactuur. Bevestiging van deze wijzigingen dient steeds schriftelijk te gebeuren, hetzij per aangetekende orderwijziging ondertekend door de klant, hetzij per elektronische post, en dit steeds in overleg met Repas Catering. Wijzigingen van toepassing op materialen en meubilair, meerbepaald vermindering in aantallen of items is, onder voorbehoud, kosteloos tot tien kalenderdagen voor aanvang van het event. Vanaf tien dagen voor het event geldt de volledige offerte. Wijzigingen in aantallen, meerbepaald verlaging van het oorspronkelijk voorziene aantal gasten, met een maximum van 10%, is kostenloos tot twee kalenderdagen voor datum van de activiteit. Bij afwijkingen van meer dan 10% of afwijkingen later dan twee kalenderdagen voor datum van de activiteit, wordt 30% van het offertebedrag dat van toepassing is op de desbetreffende afwijking in rekening gebracht op de slotfactuur. Individuele wijzigingen in het menu, bijvoorbeeld voor vegetariërs, allergieën, etc, dienen aangegeven te worden bij de definitieve bevestiging van het menu, 21 kalenderdagen voor datum van de activiteit. Alternatieve gerechten dewelke hiervoor worden aangeboden zullen steeds in dezelfde prijscategorie vallen, doch afhankelijk zijn van het marktaanbod van dat moment.

Annulatie

Annulatie van een activiteit dient schriftelijk, hetzij per aangetekende zending, hetzij per elektronische post, overgemaakt worden aan Repas Catering. Bij ontvangst van een annulatie, zeven kalenderdagen of langer voor datum van de desbetreffende activiteit wordt 50% van het totale offertebedrag gefactureerd. Bij ontvangst van een annulatie, zes tot vier kalenderdagen voor datum van een activiteit wordt 75% van het totale offertebedrag gefactureerd. Bij ontvangst van een annulatie, drie kalenderdagen voor datum van de activiteit, wordt 100% van het totale offertebedrag gefactureerd.

Factuur en betaling.

Facturen van Repas Catering en/of haar partners zijn betaalbaar op zeven kalenderdagen, dit per overschrijving op de op factuur vermelde desbetreffende rekeningnummer. Bij laattijdige of niet betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een maandelijkse verwijlintrest verschuldigd van 2% op het totale factuurbedrag. Eveneens wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire minimale schadevergoeding in rekening gebracht van 10% op het totale factuurbedrag, met eenminimum van 50 euro, dit onder voorbehoud van eventuele aantoonbare hogere schade.
Bovendien eigenen Repas Catering en/of haar partners zich het recht toe van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle niet-vervallen schuldvorderingen opeisbaar te stellen. Repas Catering en/of haar partners houden zich het recht voor om de uitvoering van verdere prestaties op te schorten totaan de volledige betaling van het totaal van de openstaande sommen met inbegrip, doch niet uitsluitend, van hoofdsom, intresten, rechtsplegingsvergoeding en schadevergoeding.

Klachten en bemerkingen

Eventuele klachten en bemerkingen rondom geleverde goederen en diensten door Repas Catering en/of haar partners kunnen bij levering van de prestaties op de dag van de activiteit kenbaar gemaakt worden aan Repas Catering en schriftelijk bevestigd worden dit ten laatste drie kalenderdagen na de activiteit in kwestie. Elke andere klacht of opmerking dewelke niet aan deze criteria voldoet wordt niet aanvaard.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, vallen onder het Belgisch recht. Geschillen tussen opdrachtgever en Repas Catering worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Rechtbanken te Mechelen.

Al onze prijzen zijn exclusief btw.

Undefined
Banner: 

Laat ons een bericht en wij nemen contact met u op: